Obchodní podmínky

Úvod

Internetový obchod www.dekado.cz přináší na český trh drobný nábytek, svítidla a bytové doplňky známých světových značek a designérů. Cílem obchodu DEKADO je nabídnout kvalitní a originální zboží za rozumné ceny. Před objednáním vám doporučujeme navštívit naši prodejnu DEKADO, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7. Svou návštěvu prodejny si můžete domluvit i na tel. 734 501 227 nebo e-mailu: info@dekado.cz.

Údaje o provozovateli

Internetový obchod www.dekado.cz provozuje Ambience Design s.r.o., V Přístavu 1585/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 64612007, DIČ: CZ64612007, vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8909

Ujednání

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.dekado.cz, zřízeného společností Ambience Design s.r.o. jako prodávajícím. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících, tedy spotřebitelů. Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele

Zákazník je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami dříve, než si zboží objedná.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník uzavírá s prodávajícím.

Způsoby objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 • Zboží lze vybrat, zaplatit a převzít v naší kamenné prodejně DEKADO, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7.
 • Zboží lze vybrat v e-shopu www.dekado.cz, po vytvoření uživatelského účtu lze nakupovat prostřednictvím interaktivního formuláře. Váš nákup doručíme k vám domů. Tento způsob doručení svého nákupu si můžete vybrat také při placení u pokladny v kamenné prodejně.

Česká republika

 • Platba v hotovosti na prodejně při osobním převzetí
 • Platba převodem na účet prodávajícího č.ú. 254350510 / 0300– ČSOB  

Slovenská republika

 • Platba bankovním převodem: SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ5008000000002530120359 Variabilní symbol odpovídá číslu vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží!

Výběr a objednání zboží:

Po výběru zboží zákazník klikne na ikonku . Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Do košíku se zákazník dostane po stisknutí ikonky . Zde zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží.

Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník kliknutím na ikonku . Registrovaný zákazník pokračuje po přihlášení, kde vyplní své přihlašovací údaje. Pokud zákazník nakupuje v tomto e-shopu poprvé, nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní registrační formulář. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno
 • telefonní číslo zákazníka
 • e-mailová adresa zákazníka - slouží k potvrzení objednávky i jako přihlašovací jméno zákazníka

Je-li zákazník podnikatelem, klikne na odkaz Vyplnit firemní údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

 • obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ
 • adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno
 • číslo telefonu zákazníka
 • emailová adresa zákazníka, slouží k potvrzení objednávky i jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu

Po vyplnění výše uvedených údajů klikne zákazník na ikonku a . Tímto je odeslaná objednávka považována za závaznou a kupující jejím odesláním souhlasí s Obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky kupující obdrží její shrnutí a potvrzení do své e-mailové schránky, kterou v objednávce nebo ve svých přihlašovacích údajích uvedl, tím dochází k uzavření kupní smlouvy. Do tohoto potvrzení je možné objednávku kdykoliv stornovat, po potvrzení objednávky prodávajícím je považována za závaznou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a zaplacení.

Zaplacení ceny za zboží

Všechny ceny v e-shopu jsou uvedené včetně DPH. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné. Na dobírku nelze zasílat. Zboží, které se bude u dodavatelů teprve objednávat, je třeba zaplatit předem na základě zálohové faktury ve výši 100 %.

Každý zákazník má několik možností způsobu úhrady za dodané zboží:

 • hotově při předání zboží - pouze u zboží, které je skladem
 • hotově v kamenném obchodě DEKADO, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7
 • platební kartou přes zabezpečenou bránu GoPay
 • převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury na účet vedený u
  1. pro CZK:  ČSOB  254350510 / 0300
  2. pro EUR:  ČSOB  IBAN CZ90 0300 0000 0002 5435 0510  BIC (SWIFT) CEKOCZPP

V případě objednávky hrazené bankovním převodem se objednávka potvrzuje, zboží rezervuje a následně expeduje až po připsání celé částky na nás účet! Zboží, které je nutné objednat, se objednává až po připsání částky na náš účet!

V případě, že je u produktu 0Kč, jedná se o cenu na vyžádání, cena vám bude dodatečně vykalkulována. V žádném případě se nejedná o konečnou cenu a za tuto produkt nebude prodán!

Dodací podmínky

Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškeré riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Dodává-li podle kupní smlouvy prodávající zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

V případě, že je vinou kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a jejího možného poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Zboží prodávající dodává na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad a návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

V případě, že dodavatel nebude schopný z různých důvodů dobu expedice dodržet, bude odpovědný pracovník kontaktovat kupujícího s cílem informovat ho o reálném termínu expedice zakázky.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného vinou uvedené vady za nižší cenu na vadu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Odpovědnost za škody

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel (nikoliv podnikatelský subjekt) má dle Občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to do 14 dní od převzetí zboží a zboží vrátit nejpozději do14 dní od odstoupení od smlouvy.
Pokud se kupující rozhodne zboží v uvedené lhůtě vrátit, musí zboží poslat do 14 dní od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) zpět prodejci za těchto podmínek:

 • prodejci musí být doručeno písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky – viz vzorový formulář pro odstoupení;
 • před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží;
 • kupující musí doložit, že zboží bylo zakoupeno na www. dekado.cz;
 • zboží nesmí být poškozené, ani jinak znehodnocené a nesmí mít žádné vady;
 • zboží musí být kompletní;
 • zboží musí být dobře zabalené proti poškození během přepravy;
 • zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu navráceny peníze za zboží nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci při odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou

Je li kupující v pozici spotřebitele a pokud by mezi ním a prodávajícím došlo ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Kupující je oprávněn vznést vůči prodávajícímu, jakožto správci osobních dat vznést dotaz či požadavek k jeho zpracování osobních údajů k čemuž může využít vzorový formulář – žádost subjektu údajů.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dekado.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečné ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně obchodního zákoníku (kupující je podnikatel) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne 2. 8. 2018